Các hình thức để thanh toán khóa học

Hiện tại đang có 5 hình thức thanh toán:

  • Thanh toán bằng thẻ ATM
  • Thanh toán bằng thẻ Visa
  • Thanh toán tại nhà
  • Thanh toán bằng thẻ cào
  • Thanh toán bằng chuyển khoản

 

1. Thanh toán bằng thẻ ATM?

2. thanh toán bằng thẻ Visa?

3. Thanh toán tại nhà?

4. Thanh toán bằng thẻ cào

5. Thành toán bằng chuyển khoản

Chia sẻ khóa học