Lập trình Kotlin toàn tập

Giảng viên khóa học: Trần Duy Thanh

Bài giảng: 95 bài học/ 19 giờ 31 phút
Học viên đăng ký: 44
Giá gốc: 700.000VNĐ
Ưu đãi còn: 420.000 VNĐ
(Giảm 40% áp dụng đến 02/03/2020)
Combo khóa học siêu rẻ


>>> Đăng ký học thử khóa học >>>

Giới thiệu khóa học “Lập trình Kotlin toàn tập”

Ngày 17 tháng 5 năm 2017), Google chính thức giới thiệu Kotlin là ngôn ngữ lập trình thứ 3 được hỗ trợ để phát triển ứng dụng Android sau Java và C++. Một tương lai rộng mở với Kotlin nói riêng và những lập trình viên Kotlin nói chung.

Khóa học Lập trình Kotlin toàn tập cung cấp trọn bộ kiến thức lập trình Kotlin:

Cung cấp kiến thức để tiếp cận lập trình Android

Có khả năng tiếp tục phát triển phần mềm: Java,Native, Web,…

Tìm hiểu cơ bản và nâng cao về ngôn ngữ lập trình Kotlin (Từ định nghĩa đến kiểu dữ liệu, biến, câu lệnh, mảng, chuỗi … cấu trúc điều khiển trong Kotlin, phương thức, lớp, kế thừa, xử lý tập tin, giao diện….)

Nội dung khóa học

Phần 1: Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Kotlin

Bài 1: Có nên học lập trình Kotlin
00:07:00
Bài 2: Cài đặt JDK
00:08:23
Bài 3: Cài đặt công cụ lập trình Kotlin
00:07:21
Bài 4: Đăng ký Jetbrain Education
00:06:50
Bài 5: Tạo ứng dụng Hello Kotlin
00:09:39

Phần 2: Kiểu dữ liệu và toán tử trong Kotlin

Bài 6: Cách xuất dữ liệu ra màn hình Kotlin
00:09:41
Bài 7: Cách ghi chú lệnh quan trọng trong Kotlin
00:10:49
Bài 8: Kiểu dữ liệu và khai báo biến trong Kotlin
00:15:36
Bài 9: Ép kiểu dữ liệu trong Kotlin
00:09:06
Bài 10: Các toán tử quan trọng trong Kotlin
00:29:46
Bài 11: Nhập dữ liệu từ bàn phím với Kotlin
00:09:02
Bài 12: Bài tập rèn luyện-Các kiến thức cơ bản
00:04:32
Bài 13: Cấu trúc điều khiển If Else trong Kotlin
00:14:18
Bài 14: Cấu trúc when trong Kotlin – Phần 1
00:10:03
Bài 15: Cấu trúc when trong Kotlin – Phần 2
00:14:11
Bài 16: Vòng lặp for trong Kotlin – Loại Closed range
00:06:39
Bài 17: Vòng lặp for trong Kotlin – Loại Half-open range
00:04:23
Bài 18: Vòng lặp for trong Kotlin – Loại Step
00:06:21
Bài 19: Vòng lặp for trong Kotlin – Loại Downto
00:07:56
Bài 20: Vòng lặp for trong Kotlin – Loại Iterator
00:08:03
Bài 21: Vòng lặp while trong Kotlin
00:09:45
Bài 22: Vòng lặp do while trong Kotlin
00:07:10
Bài 23: Ý nghĩa và cách sử dụng break và continue trong các vòng lặp
00:09:39
Bài 24: Bài tập rèn luyện-Giải phương trình bậc 2
00:09:23
Bài 25: Bài tập rèn luyện-Giải toán học
00:06:58
Bài 26: Bài tập rèn luyện-Tính dãy toán học
00:20:26
Bài 27: Danh Sách các bài tập tự rèn luyện
00:02:47

Phần 3: Cấu trúc điều khiển và vòng lặp

Bài 28: Khái niệm về biệt lệ
00:08:28
Bài 29: Cách sử dụng biểu thức try…catch trong Kotlin
00:11:14
Bài 30: Cách gỡ lỗi Kotlin bằng công cụ Debug
00:07:51
Bài 31: Thư viện xử lý dữ liệu số
00:11:33

Phần 4: Các thư viện quan trọng thường dùng trong Kotlin/Android

Bài 32: Thư viện xử lý ngày tháng
00:14:01
Bài 33: Thư viện toán học
00:08:49
Bài 34: Thư viện xử lý số ngẫu nhiên
00:15:05
Bài 35: Thư viện xử lý chuỗi
00:06:41

Phần 5: Xử lý chuỗi trong Kotlin

Bài 36: Giới thiệu Xử lý chuỗi trong Kotlin
00:05:55
Bài 37: Các Hàm tìm chuỗi trong Kotlin
00:08:19
Bài 38: Các Hàm trích lọc chuỗi trong Kotlin
00:05:23
Bài 39: Các Hàm đổi chuỗi trong Kotlin
00:05:07
Bài 40: Các Hàm xóa khoảng trắng dư thừa trong Kotlin
00:04:25
Bài 41: Các Hàm so sánh chuỗi trong Kotlin
00:07:21
Bài 42: Cách nối và chèn chuỗi trong Kotlin
00:05:55
Bài 43: Các Cách tách chuỗi trong Kotlin
00:04:53
Bài 44: Hàm đổi chữ Hoa – thường trong Kotlin
00:04:42
Bài 45: Bài tập rèn luyện-Tách lấy tên bài hát
00:09:29
Bài 46: Bài tập rèn luyện-Kiểm tra chuỗi panlyndrome
00:07:25
Bài 47: Bài tập rèn luyện- Tối ưu chuỗi
00:08:38
Bài 48: Các Bài tập tự rèn luyện
00:03:02

Phần 6: Xử lý Mảng và Collections trong Kotlin

Bài 49: Xử lý mảng 1 chiều trong Kotlin
00:19:58
Bài 50: Xử lý mảng 2 chiều trong Kotlin
00:10:15
Bài 51: Xử lý Collections trong Kotlin
00:19:00
Bài 52: Bài tập rèn luyện – Mảng
00:13:16
Bài 53: Bài tập rèn luyện – Collections
00:16:01
Bài 54: Bài tập tự rèn luyện – Mảng
00:02:53
Bài 55: Bài tập tự rèn luyện – Collections
00:06:45

Phần 7: Lớp và đối tượng trong Kotlin

Bài 56: Các khái niệm về lập trình Hướng đối tượng
00:15:04
Bài 57: Quy tắc tạo tên Lớp và Constructor
00:12:38
Bài 58: Quy tắc Khai báo các thuộc tính
00:09:46
Bài 59: Quy tắc Khai báo các getter-setter
00:11:53
Bài 60: Quy tắc Khai báo các phương thức
00:10:10
Bài 61: Các loại phương thức
00:08:26
Bài 62: Tham chiếu this
00:08:42
Bài 63: Kỹ thuật Overloading
00:15:21
Bài 64: Alias và cơ chế gom rác tự động trong Kotlin
00:14:03

Phần 8: Kế thừa trong Kotlin

Bài 65: Khái niệm về kế thừa và lợi ích của kế thừa
00:07:04
Bài 66: Kỹ thuật kế thừa từ class
00:27:23
Bài 67: Kỹ thuật kế thừa từ interface
00:17:09
Bài 68: Overriding Method
00:12:16
Bài 69: Tính đa hình
00:19:47

Phần 9: Các loại Lớp đặc biệt trong Kotlin

Bài 70: Data Classes
00:09:25
Bài 71: Nested Classes
00:08:23
Bài 72: Inner Classes
00:08:23
Bài 73: Enum Classes
00:16:34
Bài 74: Extensions Method trong Kotlin
00:21:18

Phần 10: Các bài tập rèn luyện phần Hướng đối tượng (phần 8-9-10)

Bài 75: Bài tập rèn luyện-Hướng đối tượng-Nhân Viên
00:12:33
Bài 76: Bài tập rèn luyện-Hướng đối tượng-Mô hình lớp Nhân Viên
00:20:59
Bài 77: Bài tập rèn luyện-Hướng đối tượng-Mô hình lớp Person
00:15:39
Bài 78: Các bài tập tự rèn luyện
00:05:35

Phần 11: Xử lý tập tin trong Kotlin

Bài 79: Vì sao phải lưu tập tin-các loại tập tin
00:06:10
Bài 80: Xử lý Text File trong Kotlin
00:36:46
Bài 81: Xử lý Serialize File trong Kotlin
00:36:46
Bài 82: Xử lý XML File trong Kotlin
00:42:07
Bài 83: Xử lý JSon trong Kotlin
00:22:25
Bài 84: Bài tập rèn luyện JSon-Danh Mục-Sản Phẩm
00:25:16
Bài 85: Bài tập rèn luyện JSon-Tỉ giá hối đoái DongA Bank
00:17:41
Bài 86: Bài tập tự rèn luyện xử lý text file
00:03:03
Bài 87: Bài tập tự rèn luyện xử lý serialize file
00:03:25
Bài 88: Bài tập tự rèn luyện xử lý XML file
00:04:13
Bài 89: Bài tập tự rèn luyện xử lý JSon file
00:06:47

Phần 12: Thiết kế giao diện trong Kotlin

Bài 90: Thiết kế giao diện trong Kotlin – Cách tạo giao diện
00:14:56
Bài 91: Thiết kế giao diện trong Kotlin – Giải phương trình bậc 1
00:22:56
Bài 92: Thiết kế giao diện trong Kotlin – Trình diễn sản phẩm
00:28:46
Bài 93: Bài tập rèn luyện – giao diện – Quản lý phòng ban
00:02:53
Bài 94: Kết xuất Executable cho Kotlin
00:10:41

Phần 13: Tổng hợp

Bài 95: Project thực tế tổng hợp lại toàn bộ kiến thức đã học
01:00:00

Giảng viên

Trần Duy Thanh

Giảng viên: Trần Duy Thanh

Về giảng dạy (từ năm 2009):

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ khoa học máy tính tốt nghiệp đại học quốc gia TP.HCM, Đại học Công Nghệ Thông Tin

Các trường đã và đang giảng dạy:

Đại Học Công Nghiệp TP.HCM

Đại Học Công Nghệ Đồng Nai (trưởng bộ môn công nghệ phần mềm)

Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM – Trung Tâm Tin Học

Đại Học Kinh Tế – Luật

Về doanh nghiệp (từ năm 2005):

Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh tổng hợp, Đại học Kinh Tế TP.HCM. Kỹ sư khoa học máy tính, Đại học Công Nghiệp TP.HCM

Cổ đông công ty Cổ Phần Hưng Gia Sài Gòn

Chức Vụ: Giám Đốc Chiến Lược

Công ty KIC (http://kicthermal.com/)

Kỹ sư phần mềm (System Profiling) – tham gia nhiều dự án lớn của công ty

Dự án khoa học cấp Đại Học Quốc Gia:

Tham gia làm dự án khoa học cấp đại học quốc gia, thời gian thực hiện 2013-2015, tên dự án khoa học “Xây dựng hệ thống phân tích mạng xã hội theo chủ đề và ứng dụng vào mạng xã hội trong trường Đại học”, mã số B2013-26-02, xếp loại tốt, nghiệm thu ngày 10/12/2015

Học viên đánh giá khóa học

Lập trình Kotlin toàn tập
Nhận xét khóa học: Lập trình Kotlin toàn tập

Quyền lợi học viên trong khóa học online này

Được học đi học lại, học mọi lúc mọi nơi.
Được đặt câu hỏi cho giảng viên, trao đổi cùng các học viên khác trong phần “thảo luận” khóa.
Được giảng viên hỗ trợ trực tiếp thông qua nhóm Facebook, giao lưu cùng những học viên khác trên nhóm.
Giảng viên có thể tổ chức các buổi giao lưu trực tuyến hoặc trực tiếp.
Được hoàn trả 100% học phí nếu nội dung khóa học không như mong đợi.
Mua một lần học trọn đời.
Đã có hơn 120.000 học viên đăng ký trên toàn hệ thống.
Ưu đãi giảm từ 20% đến 50% trực tiếp vào giá.
Giá các khóa học trên hệ thống chỉ từ 200,000 VNĐ

>>> Đăng ký học thử khóa học >>>

Chia sẻ khóa học